આણંદ
વિશેષતા અને સેવા
લગ્નની ફોટોગ્રાફી
ફોટોગ્રાફી પેકેજ 1 દિવસ₹50,000 – 2,000
ફોટો + વિડીઓ પેકેજ 1 દિવસ₹80,000 – 2,000
લગ્ન પહેલાની ફોટોગ્રાફી₹30,000 – 80,000
ફોટોગ્રાફી પેકેજ 2 દિવસ₹75,000 – 2,000
ફોટો + વિડીઓ પેકેજ 2 દિવસ₹1,000 – 2,000
ફોટોગ્રાફી પેકેજ 3 દિવસ₹1,000 – 3,000
ફોટો + વિડીઓ પેકેજ 3 દિવસ₹1,000 – 4,000
ઉપરાંત આલ્બમ₹7,000 – 20,000
પોર્ટફોલિઓ: લગ્નની ફોટોગ્રાફી
Brijesh Patel
Hariom Digital Photography
સંપર્ક માહિતી બતાવો