આણંદ
ફોટોગ્રાફી સ્ટાઈલ
પરંપરાગત, નિખાલસ
મુસાફરી કરવા સક્ષમ
હા
સાધનો
Canon R5 Full Kit & Canon 5D Mark iV Kit
બોલતી ભાષાઓ
ઇંગલિશ, હિન્દી, ગુજરાતી
વિશેષતા અને સેવા
લગ્નની ફોટોગ્રાફી
ફોટોગ્રાફી પેકેજ 1 દિવસ₹50,000 – 85,000
ફોટો + વિડીઓ પેકેજ 1 દિવસ₹1,000 માંથી
લગ્ન પહેલાની ફોટોગ્રાફી₹25,000 માંથી
ઉપરાંત આલ્બમ₹30,000 માંથી
પોર્ટફોલિઓ: લગ્નની ફોટોગ્રાફી
1
1 લાઈક
1
1 લાઈક
1
1 લાઈક
1
1 લાઈક
Niket Trviedi
Vrundavan Studio
સંપર્ક માહિતી બતાવો
મનપસંદમાં ઉમેરાયેલું1