આણંદ માં લગ્નના સ્થળો

0

Grand Nakshatra Hotels Pvt Ltd,, Near Ganesh Crossing, Anand, Gujarat 388001, India

3 હોલ્સ અને 1 લૉન\n 80, 150, 300, 350 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 420/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 650/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multicuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Crescent Restaurant and Banquet Opp. Raj Party Plot, Nr. Indira Statue, Lambhvel Road Nanikhodiyar Anand, Gujarat 388001 India

2 હોલ્સ 200, 200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 245/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

Anand Sarsa Road, Near Canel, Bedwa Village - 388 320 Anand, Gujarat, India

1 હોલ અને 1 લૉન\n 50, 800 લોકો

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

neonz

બેઠક ક્ષમતા 5000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 800/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 1,000/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: સંગીતના સાધનો, સ્વાગતનો વિસ્તાર, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Anand - Sojitra Road, Vallabh Vidyanagar, Anand, Gujarat 388120, India

2 હોલ્સ અને 4 લૉન\n 90, 200, 300, 300, 300, 2000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 850/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 950/વ્યક્તિમાંથી

Madhubhan Resort & Spa is a beautiful venue where the professionals of the wedding business work. Personal planners take care of everything you need. So you don’t have to worry about organizing on your wedding day.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

વધુ -15 બતાવો