ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Grand Nakshatra Hotel

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 420 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 650 ಯಿಂದ

3 indoor space|3 indoor spaces 80, 150, 350 ಪಿಪಿಎಲ್

1 outdoor space|1 outdoor spaces 300 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 2692 26 3 630

Grand Nakshatra Hotels Pvt Ltd,, Near Ganesh Crossing, Anand, Gujarat 388001, India
+91 2692 263 630
https://www.facebook.com/GrandNakshatra/?ref=br_rs
http://www.grandnakshatra.com/
info@grandnakshatra.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ