ಆನಂದ್

ಆನಂದ್ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು

ನೆಚ್ಚಿನವುಗಳು
ವಿಶೇಷತೆ
ವಿವಾಹ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ
ಪೂರ್ಣ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ
ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಳು
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ
20 000 ₹ — 25 000 ₹
ಫೊಟೊ + ವೀಡಿಯೊ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ
45 000 ₹ — 60 000 ₹
ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ
15 000 ₹ — 35 000 ₹
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ
ಇಂದ 120 000 ₹
ಆಲ್ಬಮ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ
ಇಂದ 25 000 ₹
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ
50 000 ₹ — 600 000 ₹
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ
50 000 ₹ — 125 000 ₹
ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ
70 000 ₹ — 150 000 ₹
Vrundavan Studio
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ
50 000 ₹ — 85 000 ₹
ಫೊಟೊ + ವೀಡಿಯೊ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ
ಇಂದ 125 000 ₹
ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ
ಇಂದ 25 000 ₹
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ
25 000 ₹ — 50 000 ₹
ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ
15 000 ₹ — 25 000 ₹
ಆಲ್ಬಮ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ
10 000 ₹ — 25 000 ₹
Darsh photo art
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ
80 000 ₹ — 100 000 ₹
ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ
10 000 ₹ — 25 000 ₹
ಆಲ್ಬಮ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ
25 000 ₹ — 50 000 ₹
Candid Filmer + Candid + Pre Wedding + Wedding Trailar
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ
80 000 ₹ — 240 000 ₹
ಆಲ್ಬಮ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ
25 000 ₹ — 100 000 ₹
Ambika Studio
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ
40 000 ₹ — 250 000 ₹
ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ
20 000 ₹ — 40 000 ₹
ಆಲ್ಬಮ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ
7 000 ₹ — 20 000 ₹
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ
75 000 ₹ — 175 000 ₹
ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ
25 000 ₹ — 50 000 ₹
ಆಲ್ಬಮ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ
15 000 ₹ — 25 000 ₹
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ
50 000 ₹ — 80 000 ₹
ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ
20 000 ₹ — 30 000 ₹
ಆಲ್ಬಮ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ
25 000 ₹ — 55 000 ₹
Hariom Digital Photography
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ
50 000 ₹ — 250 000 ₹
ಫೊಟೊ + ವೀಡಿಯೊ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ
80 000 ₹ — 250 000 ₹
ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ
30 000 ₹ — 80 000 ₹
ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸಿ