ಆನಂದ್
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು
ವಿವಾಹ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ₹50,000 – 80,000
ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ₹20,000 – 30,000
ಆಲ್ಬಮ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ₹25,000 – 55,000
Sanjay Ronza Photography
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ