ಆನಂದ್
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು
ವಿವಾಹ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ₹80,000 – 100,000
ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ₹10,000 – 25,000
ಆಲ್ಬಮ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ₹25,000 – 50,000
Sanjay Modesara
Darsh photo art
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ