ಆನಂದ್
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು
ವಿವಾಹ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ₹50,000 – 250,000
ಫೊಟೊ + ವೀಡಿಯೊ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ₹80,000 – 250,000
ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ₹30,000 – 80,000
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2 ದಿನಗಳು₹75,000 – 250,000
ಫೊಟೊ + ವೀಡಿಯೊ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2 ದಿನಗಳು₹145,000 – 250,000
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 3 ದಿನಗಳು₹135,000 – 300,000
ಫೊಟೊ + ವೀಡಿಯೊ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 3 ದಿನಗಳು₹195,000 – 400,000
ಆಲ್ಬಮ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ₹7,000 – 20,000
Brijesh Patel
Hariom Digital Photography
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ