ആനന്ദ്
സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകളും സേവനങ്ങളും
വിവാഹ ഫോട്ടോഗ്രാഫി
ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം₹50,000 – 250,000
ഫോട്ടോ + വീഡിയോ പാക്കേജ് 1 ദിവസം₹80,000 – 250,000
പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി₹30,000 – 80,000
ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 2 ദിവസങ്ങള്‍₹75,000 – 250,000
ഫോട്ടോ + വീഡിയോ പാക്കേജ് 2 ദിവസങ്ങള്‍₹145,000 – 250,000
ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 3 ദിവസങ്ങള്‍₹135,000 – 300,000
ഫോട്ടോ + വീഡിയോ പാക്കേജ് 2 ദിവസങ്ങള്‍₹195,000 – 400,000
അധികമായുള്ള ആല്‍ബം₹7,000 – 20,000
പോര്‍ട്ട്ഫോളിയോ: വിവാഹ ഫോട്ടോഗ്രാഫി
Brijesh Patel
Hariom Digital Photography
സമ്പർക്ക വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുക