ആനന്ദ്

ആനന്ദ്ലെ Madhubhan Resort & Spa - വേദി

ഇവയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം
വിവാഹ ചടങ്ങ്
2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉം 4 പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉം
2000 ആൾക്കാർക്കുള്ള ഔട്ട്ഡോർ സ്പേസ്
Подходит для вас
വിവാഹ ചടങ്ങ്
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
ഔട്ട്ഡോർ സ്പേസ്
സീറ്റിങ് ശേഷി
2000 ആളുകള്
ഒരു പ്ലേറ്റിനുള്ള വില, വെജിറ്റേറിയന്‍. (നികുതികള്‍ ഒഴികെ)
₹850 മതല്‍/വ്യക്തി
ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ വില, നോൺ വെജ്. (ടാക്സ് ഒഴികെ)
₹950 മതല്‍/വ്യക്തി
Подробнее
300 ആൾക്കാർക്കുള്ള ഔട്ട്ഡോർ സ്പേസ്
Подходит для вас
വിവാഹ ചടങ്ങ്
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
ഔട്ട്ഡോർ സ്പേസ്
സീറ്റിങ് ശേഷി
300 ആളുകള്
ഒരു പ്ലേറ്റിനുള്ള വില, വെജിറ്റേറിയന്‍. (നികുതികള്‍ ഒഴികെ)
₹850 മതല്‍/വ്യക്തി
ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ വില, നോൺ വെജ്. (ടാക്സ് ഒഴികെ)
₹950 മതല്‍/വ്യക്തി
Подробнее
300 ആൾക്കാർക്കുള്ള ഔട്ട്ഡോർ സ്പേസ്
Подходит для вас
വിവാഹ ചടങ്ങ്
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
ഔട്ട്ഡോർ സ്പേസ്
സീറ്റിങ് ശേഷി
300 ആളുകള്
ഒരു പ്ലേറ്റിനുള്ള വില, വെജിറ്റേറിയന്‍. (നികുതികള്‍ ഒഴികെ)
₹850 മതല്‍/വ്യക്തി
ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ വില, നോൺ വെജ്. (ടാക്സ് ഒഴികെ)
₹950 മതല്‍/വ്യക്തി
Подробнее
300 ആൾക്കാർക്കുള്ള ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം
Подходит для вас
വിവാഹ ചടങ്ങ്
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം
സീറ്റിങ് ശേഷി
300 ആളുകള്
ഒരു പ്ലേറ്റിനുള്ള വില, വെജിറ്റേറിയന്‍. (നികുതികള്‍ ഒഴികെ)
₹850 മതല്‍/വ്യക്തി
ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ വില, നോൺ വെജ്. (ടാക്സ് ഒഴികെ)
₹950 മതല്‍/വ്യക്തി
Подробнее
200 ആൾക്കാർക്കുള്ള ഔട്ട്ഡോർ സ്പേസ്
Подходит для вас
വിവാഹ ചടങ്ങ്
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
ഔട്ട്ഡോർ സ്പേസ്
സീറ്റിങ് ശേഷി
200 ആളുകള്
ഒരു പ്ലേറ്റിനുള്ള വില, വെജിറ്റേറിയന്‍. (നികുതികള്‍ ഒഴികെ)
₹850 മതല്‍/വ്യക്തി
ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ വില, നോൺ വെജ്. (ടാക്സ് ഒഴികെ)
₹950 മതല്‍/വ്യക്തി
Подробнее
90 ആൾക്കാർക്കുള്ള ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം
Подходит для вас
വിവാഹ ചടങ്ങ്
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം
സീറ്റിങ് ശേഷി
90 ആളുകള്
ഒരു പ്ലേറ്റിനുള്ള വില, വെജിറ്റേറിയന്‍. (നികുതികള്‍ ഒഴികെ)
₹850 മതല്‍/വ്യക്തി
ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ വില, നോൺ വെജ്. (ടാക്സ് ഒഴികെ)
₹950 മതല്‍/വ്യക്തി
Подробнее
വിവരണം

Madhubhan Resort & Spa is a luxury venue with quality service, team hospitality and unique areas for recreation and celebrations. The team of the venue responsibly approaches to each event, therefore you can entrust them organization of business meetings and seminars, parties on the occasion of birthday and weddings. Banquet resort is located in the heart of Anand, near Time Cimena.

Personal assist

The team of Madhubhan Resort & Spa understands how important a wedding day and how newlyweds want to have a perfect celebration. So you will be assisted by wedding planner. Planners assist with the following:

  • Conceptualizing the event
  • Planning and execution
  • Preliminary preparation
  • Bridal make-up, hair and beauty treatments
  • Professional photography and video recording
  • Travel arrangements
  • Theme set-ups
  • Planning a menu
  • Organizing cultural activities

Various venues

For indoor ceremonies there are 2 party halls. The first is designed for 90 people, in the second you can celebrate a wedding for 300 guests. These banquet venues are made in a classical style, so it will perfectly match with any decorations.

There is a wide range of open areas. There are 4 huge lush green party lawns for 200, 300 and 2,000 guests. Here you can hold an incendiary wedding program, and in the evening to launch a salute in honor of your union in the sky.

വേദിയുടെ ഇനം: ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍, റിക്രിയേഷന്‍ സെന്‍റര്‍

സ്ഥാനം: നഗരത്തില്‍

അടുക്കള: വെജിറ്റേറിയന്‍, നോണ്‍-വെജിറ്റേറിയന്‍

അടുക്കളുടെ തരം: Multi-cuisine

പാര്‍ക്കിങ്ങ്: സ്വകാര്യ പാർക്കിംഗ് ലഭ്യമല്ല

പെയ്മെന്‍റ് രീതികള്‍: പണം, ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ

ഗസ്റ്റ് റൂമുകള്‍: 104 മുറികൾ, ₹5,600 – 6,400 സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് ഡബിള്‍ റൂമിന്യ

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

മദ്യം പാടില്ല
സ്വന്തം മദ്യം കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല
വേദിയില്‍ ഡിജെ ലഭ്യമാക്കും
വൈവാഹിക മുറികൾ ഇല്ല
ഗസ്റ്റ് റൂമുകള്‍ ലഭ്യമാണ്
ആല്‍ബങ്ങള്‍1
വേദിയുടെ ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി
69
Madhubhan Resort & Spa
Anand - Sojitra Road, Vallabh Vidyanagar, Anand, Gujarat 388120, India, ആനന്ദ്
മാപ്പിൽ കാണിക്കുക
സമ്പർക്ക വിവരങ്ങൾ
ദ്രുത അന്വേഷണം