ആനന്ദ്

ആനന്ദ്ലെ Savshanti Wonderland - വേദി

ഇവയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം
വിവാഹ ചടങ്ങ്
1 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം ഉം 1 പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം ഉം
800 ആൾക്കാർക്കുള്ള ഔട്ട്ഡോർ സ്പേസ്
Подходит для вас
വിവാഹ ചടങ്ങ്
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
ഔട്ട്ഡോർ സ്പേസ്
സീറ്റിങ് ശേഷി
800 ആളുകള്
ഭക്ഷണമില്ലാതെ വാടകയ്ക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും
അതെ
Подробнее
50 ആൾക്കാർക്കുള്ള ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം
Подходит для вас
വിവാഹ ചടങ്ങ്
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം
സീറ്റിങ് ശേഷി
50 ആളുകള്
ഭക്ഷണമില്ലാതെ വാടകയ്ക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും
അതെ
Подробнее
വിവരണം

വേദിയുടെ ഇനം: ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

സ്ഥാനം: നഗരത്തിന് പുറത്ത്

പാര്‍ക്കിങ്ങ്: 200 കാറുകൾക്കുള്ള സ്വകാര്യ പാർക്കിങ്ങ്

അലങ്കാരത്തിനുള്ള നിയമങ്ങള്‍: ഇന്‍ഹൗസ് ഡെക്കറേറ്റര്‍ മാത്രം

പെയ്മെന്‍റ് രീതികള്‍: പണം, ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ബാത്ത്റൂം

മദ്യം പാടില്ല
സ്വന്തം മദ്യം കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല
വൈവാഹിക മുറികൾ ഇല്ല
ഗസ്റ്റ് റൂമുകള്‍ ഇല്ല
ആല്‍ബങ്ങള്‍1
വേദിയുടെ ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി
6
Savshanti Wonderland
Anand Sarsa Road, Near Canel, Bedwa Village - 388 320 Anand, Gujarat, India, ആനന്ദ്
മാപ്പിൽ കാണിക്കുക
സമ്പർക്ക വിവരങ്ങൾ
ദ്രുത അന്വേഷണം