ஆனந்த்
சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் சேவைகள்
வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி
1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்₹ 50,000 – 2,000
1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்₹ 80,000 – 2,000
வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி₹ 30,000 – 80,000
2 நாட்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்₹ 75,000 – 2,000
2 நாட்கள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்₹ 1,000 – 2,000
3 நாட்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்₹ 1,000 – 3,000
3 நாட்கள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்₹ 1,000 – 4,000
கூடுதல் ஆல்பம்₹ 7,000 – 20,000
Brijesh Patel
Hariom Digital Photography
தொடர்புத் தகவலைக் காண்பி