ఆనంద్
స్పెషలైజేషన్‌లు మరియు సేవలు
వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ
ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు₹50,000 – 2,000
ఫోటోగ్రఫీ + వీడియో ప్యాకేజీ 1 రోెజు₹80,000 – 2,000
ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ₹30,000 – 80,000
ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 2 రోెజులు₹75,000 – 2,000
ఫోటోగ్రఫీ + వీడియో ప్యాకేజీ 2 రోెజులు₹1,000 – 2,000
ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 3 రోెజులు₹1,000 – 3,000
ఫోటోగ్రఫీ + వీడియో ప్యాకేజీ 3 రోెజులు₹1,000 – 4,000
అదనంగా ఆల్బమ్₹7,000 – 20,000
పోర్టుఫోలియో: వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ
Brijesh Patel
Hariom Digital Photography
సంప్రదించు సమాచారాన్ని చూపించండి